19 dec 2013 12:45

Pensioenhervorming: wijziging beginsel eenheid van loopbaan zodat meer dan 45 loopbaanjaren meetellen voor pensioenberekening

De federale regering heeft in eerste lezing beslist om het beginsel van eenheid van loopbaan te versoepelen. Hierdoor zullen meer dan 45 loopbaanjaren kunnen meetellen voor het pensioen.

Het beginsel van eenheid van loopbaan bepaalt dat een volledige loopbaan en een volledig wettelijk pensioen bestaan uit maximum 45 loopbaanjaren. Door het beginsel van eenheid van loopbaan voortaan te baseren op dagen in plaats van jaren zullen meer dan 45 loopbaanjaren meetellen voor het pensioen.
Concreet zal het beginsel van eenheid van loopbaan niet meer geteld worden in jaren, maar in dagen. Het maximum van 45 jaar wordt vervangen door 14.040 loopbaandagen. Hierdoor kan iemand met onvolledige loopbaanjaren toch een pensioen toegekend worden van meer dan 45 loopbaanjaren.

wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor werknemers rekening houdend met het principe van de eenheid van loopbaan
ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en het koninklijk besluit van 14 oktober 1983 tot uitvoering van artikel 10bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers