22 mei 2023 11:59

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Covid-19: einde van de PCR test en RAT voor de algemene bevolking, de asymptomatische patiënten en bewoners van lange termijn zorgcollectiviteiten

Gezien de gunstige ontwikkeling van de pandemie, zowel wat betreft de viruscirculatie als de infecties en ziekenhuisopnames, heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) besloten de Covid-19-teststrategie aan te passen.

Vorige IMC werd reeds beslist om de isolatiemaatregelen aan te passen (zie PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid | News.belgium).  Nu worden ook de PCR RAT niet meer aanbevolen aan de algemene bevolking, de asymptomatische patiënten en de bewoners van collectieve zorginstellingen (zowel ambulante zorg als in ziekenhuizen, inclusief patiëntenvervoer en spoedeisende prehospitaal zorg), met enkele beperkte uitzonderingen. Zelftests blijven beschikbaar.

Dit besluit volgt op het wetenschappelijk advies van de Risk Assessment Group (RAG), de adviserende experten van de Hoge Gezondheidsraad en het standpunt van de Risk Management Group (RMG).

Het nieuwe testbeleid wordt van kracht zodra de bijgewerkte aanbevelingen op de website van Sciensano zijn gepubliceerd., d.w.z. op 23 mei 2023.

De bepaling van de teststrategie voor symptomatische patiënten is complexer en hangt af van veel factoren (gezondheidstoestand van de patiënt, de leeftijd, de mate van immunodepressie/deficiëntie…). De besprekingen in de RMG zullen worden voortgezet op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad en zal uiterlijk op 1 juni 2023, tijdens de volgende Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, worden vastgesteld.

 De ministers willen benadrukken dat de teststrategie opnieuw kan worden versterkt als de epidemiologische situatie verslechtert en een nieuwe variant met ernstigere kenmerken opduikt.

Dit persbericht is opgemaakt in naam van de volgende Ministers, die deel uitmaken van de IMC Volksgezondheid :

Antonios Antoniadis – Duitstalige Gemeenschap (voorzitter van de IMC)

Christie Morreale – Waals Gewest

Hilde Crevits - Vlaanderen

Frank Vandenbroucke – Federale regering

Valérie Glatigny – Franse Gemeenschap

Bénédicte Linard – Franse Gemeenschap

Alain Maron – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie

Elke Van den Brandt – Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De IMC Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu