20 jul 2011 12:55

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

Afroming van een deel van de reserves van de PWA's voor het globaal beheer van de sociale zekerheid

Afroming van een deel van de reserves van de PWA's voor het globaal beheer van de sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat op de gecumuleerde reserves van de Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) met een sui generis afdeling een bedrag van 55,2 miljoen euro afroomt (*). Voor de PWA's met traditionele activiteiten bedraagt de afroming 4 miljoen euro. De maatregel voert de beslissing van de begrotingsopmaak van december 2009 uit.

De bedragen worden berekend op de reserves op het einde van 2008, maar er wordt rekening gehouden met de evolutie tot eind 2010. 
De PWA's zullen na de afroming over voldoende financiële middelen beschikken om hun activiteiten verder te zetten. Bij de uitwerking van de maatregel werd immers rekening gehouden met verschillende variabelen om de leefbaarheid van de PWA's te garanderen en om te vermijden dat ze enig financieel probleem zouden ervaren.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zal elke PWA op de hoogte brengen van het bedrag dat het moet betalen op basis van de beschikbare reserves die bekend zijn bij de administratie. 

De maatregel heeft als doel om de tewerkstellingsmaatregelen te financieren die de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt inschakelen.

(*) uitvoering van titel 7, hoofdstuk 2 van de programmawet van 23 december 2009.