07 jun 2020 10:52

Planning van het aanbod aan tandartsen: bijkomende kandidaten voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 over de planning van het aanbod van de tandheelkunde.

Het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 bepaalt voor elk jaar het maximum aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de tandheelkunde. Als gevolg van de lissage (afvlakkingssysteem), die in 2020 afloopt, zijn al de mogelijke nummers al opgebruikt. Bijgevolg kan er in 2020 slechts een beperkt aantal kandidaten beginnen aan een opleiding leidend tot een bijzondere beroepstitel zoals bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft als doel om, naast de maximumaantallen die al bepaald werden, voor het jaar 2020 bijkomende kandidaten toe te laten tot de opleidingen die leiden tot de voornoemde beroepstitels. De federale regering zal aan alle studenten die in 2020 promoveren toelating verlenen om de stage die leidt tot een van de bijzondere beroepstitels vermeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 aan te vatten. Het aantal bijkomende kandidaten zal gelijk zijn aan het verschil tussen het aantal gediplomeerden voor het jaar 2020 en het vastgesteld aantal kandidaten voor datzelfde jaar.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.