08 jun 2018 17:51

Planning van het medische aanbod en het aanbod van de tandheelkunde - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mogelijk maakt dat alle studenten die in 2018 hun basisdiploma halen, ook aan de stage kunnen beginnen, en twee ontwerpen die de quota voor artsen voor 2024 en voor tandartsen voor 2023 vastleggen.

De ontwerpen regelen de planning van het medische aanbod en het aanbod van de tandheelkunde.

Voor elk jaar het wordt maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde in een koninklijk besluit vastgesteld.

1. Koninklijk besluit bijkomende kandidaten 2018

Voor het jaar 2018 werd destijds een globaal quotum vastgesteld van 2460, opgesplitst per gemeenschap:

  • Vlaamse Gemeenschap: 1476
  • Franse Gemeenschap: 984

Het aantal studenten dat in 2018 zal promoveren, zal de vastgelegde quota overschrijden. Dit ontwerp laat extra kandidaten toe tot de stage die leidt tot één van de beroepstitels, voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde. Het bijkomend aantal kandidaten zal gelijk zijn aan het verschil tussen het aantal gediplomeerden dat in 2018 beschikt over een universitair attest en het vastgesteld aantal kandidaten voor het jaar 2018.

2. Koninklijk besluit quota artsen 2024

Momenteel werden deze quota voor artsen reeds bepaald tot 2023 en dit opgesplitst per gemeenschap. Het tweede ontwerp legt het globale quotum vast op 1445 voor het jaar 2024, opgesplitst per gemeenschap:

  • Vlaamse Gemeenschap: 859
  • Franse Gemeenschap: 586

3. Koninklijk besluit quota tandartsen 2023

Ten slotte wordt voor elk jaar ook het maximaal aantal geattesteerde kandidaten dat toegang heeft tot één van de beroepstitels in de tandheelkunde bij koninklijk besluit vastgesteld. Momenteel werden deze quota reeds bepaald tot 2022 en dit opgesplitst per gemeenschap. Het derde ontwerp legt het globale quotum vast op 228 voor het jaar 2023, opgesplitst per gemeenschap:

  • Vlaamse Gemeenschap: 136
  • Franse Gemeenschap: 92

De ontwerpen mogen ter ondertekening worden voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod (bijkomende kandidaten 2018)

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 betreffende de planning van het medisch aanbod (quota artsen 2024)

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 betreffende de planning van het aanbod van de tandheelkunde (quota tandartsen 2023)