16 nov 2017 16:32

Prinses Elisabethbasis

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed dat een internationale vereniging zonder winstoogmerk opricht dat de Zuidpoolbasis Princess Elisabeth zal beheren.

Het Poolinstituut wordt een internationale vereniging zonder winstoogmerk. Het zal de Zuidpoolbasis beheren, onderhouden en operationeel maken, binnen het kader van de internationale verdragen inzake Antarctica.

De structuur, de samenstelling van de beheersorganen en de strategie van het Poolinstituut worden per koninklijk besluit geregeld. Het Poolinstituut zal worden bestuurd door een raad van bestuur waarvan ten minste de helft van de bestuurders worden verkozen uit kandidatenlijsten die de Belgische leden voordragen. 
De raad zal een adviescomité oprichten, dat bestaat uit externe experten van onder meer het Belgisch Nationaal Comité voor Antarctisch Onderzoek.

voorontwerp houdende machtiging tot oprichting van een internationale vereniging zonder winstoogmerk
voor het beheer van de Zuidpoolbasis Princess Elisabeth en tot opheffing van hoofdstuk I van titel V van de
wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen