19 okt 2018 17:49

Professionele evaluatie van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed over de professionele evaluatie van de militairen.

Dit ontwerp heeft tot doel:

 • de professionele evaluatie, die drie luiken bevat, te definiëren:
  • de postevaluatie heeft als doelstelling de militair in de uitoefening van zijn functie te begeleiden
  • de statutaire evaluatie heeft als doelstelling te evalueren of de militair de generieke gedragscompetenties bezit, onmisbaar voor de hoedanigheid van militair
  • de evaluatie van het potentieel heeft als doelstelling het potentieel van de militair in te schatten
 • te bepalen dat voor het rekening houden met de geschiktheidscategorie van de militair, enkel de statutaire evaluatie in overweging wordt genomen; deze statutaire evaluatie wordt gekenmerkt door een tweeledige vermelding 'voldoende' of 'onvoldoende'
 • te bepalen dat voor de bevordering er rekening kan worden gehouden met de statutaire evaluaties en, in voorkomend geval, met de evaluaties van het potentieel
 • de wrakingsgronden te bepalen voor de evaluatoren en voor de overheden bevoegd om een andere evaluator aan te duiden voor de verschillende gevallen van wraking
 • de modaliteiten van de beroepen te bepalen, zowel het beroep tegen de inhoud van de evaluatie, als het beroep tegen de procedure
 • de bijzondere bepalingen te bepalen voor de evaluatie van de militair van het reservekader
 • het koninklijk besluit van 26 december 2013 omtrent de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor te wijzigen om het af te lijnen op de nieuwe terminologie gebruikt in het kader van de evaluatie van het potentieel en de evaluatoren in het kader van sommige voortgezette vormingen aan te duiden

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.