22 dec 2017 15:53

Provinciale en plaatselijke overheidsdiensten: basispensioenbijdragevoet voor 2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de basispensioenbijdragevoet van het Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten voor 2020.

Op advies van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen wordt:

  • de basispensioenbijdragevoet voor het jaar 2020 op 41,50% behouden
  • een deel van de opbrengsten van de loonmatigingsbijdrage die de provinciale en lokale besturen betalen aan het Globaal Beheer van de werknemers op het loon van hun statutaire ambtenaren teruggestort aan het Gesolidariseerde Pensioenfonds

Ontwerp van koninklijk besluit genomen voor het jaar 2020 ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, 1), van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 24, §2ter van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers