28 jun 2019 17:35

Publicatie van het jaarverslag 2018 van de Dienst Voorafgaande beslissingen

De Dienst Voorafgaande beslissingen (DVB) publiceert zijn jaarverslag 2018. Het jaarverslag werd aan de Kamer voorgesteld en is nu beschikbaar op de website https://www.ruling.be/nl/downloads/jaarverslag-2018.

Enkele markante vaststellingen:

  • Het aantal aanvragen blijft stijgen, met 21 % t.o.v. 2017.
  • Om tot een uniforme behandeling te komen, levert enkel de DVB sinds 2016 nog akkoorden af inzake kosten eigen de werkgever, wat meteen een verklaring is voor de stijging van dergelijke aanvragen de voorbije jaren.
  • Steeds meer belastingplichtigen maken gebruik van het fiscaal gunstregime inzake auteursrechten, wat blijkt uit de sterke toename met 115 % van dat aantal beslissingen t.o.v. 2017.
  • Door de invoering van een nieuw regime inzake innovatie-inkomsten is het aantal beslissingen met 112 % gestegen t.o.v. 2017.
  • De daling met 46 % van het aantal beslissingen betreffende meerwaarden op aandelen is te wijten aan de gewijzigde wetgeving omtrent de notie gestort kapitaal.

De Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) is een autonome dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) die zich uitspreekt over alle vragen met betrekking tot de toepassing van de belastingwetgeving die onder haar bevoegdheid valt of m.b.t. de belastingen waarvan de FOD Financiën voor de inning en invordering instaat (hier worden bepaalde regionale belastingen bedoeld).