03 mei 2024 17:51

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: indiensthouding van een griffier na de pensioengerechtigde leeftijd

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toelaat een griffier langer in dienst te houden na de pensioengerechtigde leeftijd.

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, voorziet in de mogelijkheid om griffiers die de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, gedurende 1 jaar (verlengbaar) in dienst te houden.

Overeenkomstig deze wet werd bij koninklijk besluit van 28 maart 2023 besloten om Marc Denys, griffier bij de Raad sinds 2008, in dienst te houden tot en met 5 december 2024.

Marc Denys verzocht bij schrijven van 9 april 2024 de Eerste Voorzitter van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen om vanaf 6 december 2024 nog één jaar langer in dienst te worden gehouden. Dit verzoek wordt ingewilligd.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.