23 dec 2022 16:58

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: wedden van de griffiers en vrijstelling van de wachtdienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole de Moor, een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Dit voorontwerp van wet beoogt enerzijds een loonsverhoging voor de griffiers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), gezien de inhoudelijke evolutie van de functie, die zwaarder is geworden. De huidige loonkloof tussen de griffiers van de Raad van State en die van de RVV zal worden afgevlakt door de griffiers van de RVV een wedde en driejaarlijkse loonsverhoging ten belope 80% van de wedde van een griffier bij de Raad van State toe te kennen.

Anderzijds beoogt het voorontwerp van wet de mogelijkheid om ambtsdragers en griffiers van de RVV te kunnen vrijstellen van wachtdiensten. Deze personen zullen gedurende de periode van vrijstelling de bijhorende weddebijslag niet ontvangen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State en de magistraten en leden van de griffie van de Raad voor vreemdelingenbetwistingen