27 mei 2016 17:25

Rapportage-nota van het redesign-programma van de overheid

De ministerraad neemt akte van de nota, voorgesteld door minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput, over de rapportage van het redesign-programma van de overheid, conform de notificatie begrotingscontrole 2016.

Conform de beslissing van de ministerraad van 3 juli 2015 werd het redesign-programma opgestart. Het gaat om een veranderproject met als doelstelling het verhogen van de efficiëntie van de overheid en het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers en ondernemingen. In deze context werden in een eerste fase zes verbetertrajecten geïdentificeerd en werden onder de verantwoordelijkheid van een vakminister gebracht: 

  • centraal gecoördineerde federale aankopen
  • inning van overheidsinkomsten
  • vastgoedpatrimoniumbeheer van de overheid
  • operationele excellentie in het domein veiligheid
  • operationele excellentie in het domein gezondheid
  • integratie van de dienstverlenende processen binnen de verticale FOD's en andere federale overheidsdiensten (horizontale integratie)

De nota bevat een uiteenzetting over de algemene governance van het redesign-programma en ook een beschrijving, stand van zaken en planning van elk traject.