24 sep 2004 17:00

Recht op maatschappelijke integratie

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansenbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van het koninklijk besluit (**) houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Via dat koninklijk besluit worden de berekeningswijzen van het leefloon aangepast aan de nieuwe categorieën van gerechtigden, die van kracht worden vanaf 1 januari 2005. Dankzij dit ontwerp kan bij de berekening van de middelen met het oog op de toekenning van een leefloon beter rekening gehouden worden met de kinderlast. Tot op heden werd immers het " belastingkrediet " dat toegekend werd aan gezinnen met een zeer laag inkomen, in rekening gebracht bij het berekenen van de middelen van dat gezin. Het " belastingkrediet " komt overeen met de belastingvermindering die iedere loontrekkende met kinderen ten laste geniet : de leefloners die niet in aanmerking komen voor deze belastingvermindering, wordt een forfaitair bedrag van 250 euro per jaar en per kind ten laste toegekend. Krachtens het ontwerpbesluit wordt het " belastingkrediet " voortaan vrijgesteld bij de berekening van de middelen van de leefloner. Via deze vrijstelling wordt rekening gehouden met de reële situatie van de gezinnen met een zeer laag inkomen en kunnen bestaande onbillijkheden gecorrigeerd worden. Vanaf 1 januari 2005 zullen leefloners met kinderen ten laste hun leefloon dus zien stijgen met 250 euro per jaar per kind ten laste. Het ontwerp laat de OCMW's ook toe verder te gaan met de individuele betaling van het leefloon voor de gezinshoofden : ook al wordt er maar één dossier ingediend door het gezinshoofd, kan het OCMW het leefloon van deze laatste blijven storten aan de echtgenoot van het gezinshoofd. De Ministerraad heeft daarnaast een ontwerp van koninklijk besluit (***)goedgekeurd, waarin de beginselen zijn opgenomen van de procedure die gevolgd moet worden bij de aanvraag van maatschappelijke hulp voor het betalen van alimentatiegelden. De ontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) van 26 mei 2002, artikelen 14, § 1, zesde lid, en 16. (**) van 11 juli 2002. (***) tot uitvoering van artikel 68, quinquies, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976.