20 jul 2016 18:51

Recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik: invoering van de vrijstellings- en terugbetalingsregeling voor professioneel gebruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik, dat een vrijstellings- en terugbetalingsregeling invoert voor professioneel gebruik, overeenkomstig het Europees recht. 

Het ontwerp voert een vrijstellingsregeling en een terugbetalingsregeling in wanneer dragers en apparaten die aan de vergoeding voor privékopie zijn onderworpen, gebruikt worden in een professionele context. Het ontwerp geeft uitvoering aan het Wetboek van economisch recht, waaronder een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (Padawan-arrest). Het houdt rekening met de uiteenlopende belangen van de betrokken economische actoren om een zo optimaal mogelijk evenwicht te vinden tussen de vertegenwoordigers van de bijdrageplichtigen van de vergoeding voor privékopie, de professionele gebruikers en de rechthebbenden.

Het ontwerp van koninklijk besluit brengt de volgende belangrijke wijzigingen aan de reglementering aan die momenteel van kracht is in België: 

  • het nieuwe artikel 8 somt de lijst op van de dragers en apparaten die het voorwerp kunnen uitmaken van een vrijstelling of terugbetaling van de vergoeding voor privékopie voor professioneel gebruik
  • de bijdrageplichtigen van de vergoeding voor privékopie, namelijk de fabrikanten en de exclusieve of als groothandelaars aangemerkte invoerders en intracommunautaire aankopers, kunnen vrijgesteld worden van de betaling van de vergoeding voor privékopie, op voorwaarde dat zij een overeenkomst afsluiten met de beheersvennootschap
  • de andere invoerders of intracommunautaire aankopers of de verdelers, groothandelaars of kleinhandelaars, die hun apparaten en dragers exclusief ter beschikking stellen van professionele gebruikers, kunnen op basis van objectieve en niet-discriminatoire criteria een vrijstellingsovereenkomst met de beheersvennootschap afsluiten
  • om een grotere transparantie te verzekeren, wordt de lijst van bijdrageplichtigen die een vrijstellingsovereenkomst hebben afgesloten met de beheersvennootschap bekendgemaakt op de website van die beheersvennootschap
  • de professionele gebruiker zal eveneens worden vrijgesteld van de betaling van de vergoeding voor privékopie indien hij aan een vrijgestelde bijdrageplichtige de gegevens verschaft in verband met de identificatie en een verklaring op eer die het professioneel gebruik van de betrokken dragers en apparaten attesteert
  • de terugbetaling van de vergoeding voor privékopiëren is mogelijk in geval van professioneel gebruik van de apparaten en dragers op voorwaarde dat de professionele gebruikers de beheersvennootschap de voor de terugbetaling noodzakelijke gegevens overmaken (concreet gaat het over de aankoopfactuur of het aankoopticket) en een verklaring op eer overhandigen met betrekking tot het professioneel gebruik van de betrokken dragers en apparaten

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik