07 feb 2014 17:58

Rechtsplegingvergoeding bij de Raad van State

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de rechtsplegingvergoedingen voor de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State vastlegt.

Het ontwerp legt de minimum- en maximumbedragen vast die de afdeling bestuursrechtspraak oplegt als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Het basisbedrag is 700 euro, het minimumbedrag is 140 euro en het maximum 1400 euro. Voor geschillen inzake overheidsopdrachten is het maximum 2800 euro. Het bedrag wordt bepaald in functie van de financiële draagkracht van de in het ongelijk gestelde partij, de complexiteit van de zaak of de kennelijk onredelijke aard van de situatie.

De bedragen gelden vanaf 1 maart 2014.

Het ontwerp voert de wet uit die de Raad van State hervormt (zie persbericht).

ontwerp van koninklijk besluit betreffende de rechtsplegingvergoedingen bedoeld in artikel 30/1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973