14 okt 2005 17:00

Reclame op alcoholhoudende dranken

Wettelijk kader voor de overeenkomst over de reclame op alcoholhoudende dranken

Wettelijk kader voor de overeenkomst over de reclame op alcoholhoudende dranken

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten. Het voorontwerp geeft bindende kracht en reglementaire waarde aan de gesloten overeenkomst inzake reclame op alcoholhoudende dranken. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid. In België is de reclame op alcohol niet gereglementeerd. Toch gelden er een aantal deontologische codes die de producentenverenigingen hebben aangenomen. Het voorontwerp verleent nu bindende kracht en reglementaire waarde aan de regels die de producenten, verdelers, adverteerders en consumenten in een overeenkomst onderschreven hebben. De codes hebben betrekking op: - de bepalingen over de reclame zijn van toepassing op alle producten die meer dan 1,2% alcohol bevatten per volume, - de reclame wordt gedefinieerd overeenkomstig de wet op de handelspraktijken. Het is gericht op alle communicatievormen die de productverkoop moeten bevorderen. - reclame voor alcohol mag men niet koppelen aan maatschappelijk, seksueel of professioneel welslagen. De reclame mag ook niet laatdunkend zijn over onthouding of gematigd gebruik. - reclame mag niet aanzetten tot ondoordacht of overdreven gebruik, - reclame mag nooit gericht zijn op minderjarigen of middelen gebruiken die specifiek op jongeren zijn gericht, - het in de handel brengen moet elke verwarring tussen producten met en zonder alcohol vermijden, - de reclame mag niet verwijzen naar de aanbevelingen van een beoefenaar van de gezondheidszorg. De reclame mag ook niet gericht zijn op zwangere vrouwen. - men mag geen verband leggen tussen de consumptie van het product en het besturen van een voertuig of het behalen van sportprestaties. - het alcoholpercentage moet duidelijk vermeld zijn, - Het akkoord bevat meer specifieke bepalingen voor de media. Het verbiedt onder andere reclame 5 minuten voor, tijdens en 5 minuten na televisie-uitzendingen voor kinderen.