12 mei 2017 18:17

Redesign van de federale overheid: briefwisseling via Fedopress

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het analyseren van de mogelijkheid om de briefwisseling van de federale overheid via Fedopress te centraliseren.

Conform de beslissing van de ministerraad van 3 juli 2015 werd het optimaliseringsproject van de federale overheid (Redesign) opgestart,. Het gaat om een veranderproject met als doelstelling het verhogen van de efficiëntie van de overheid en het verbeteren van de dienstverlening aan de burgers en ondernemingen. Een van de trajecten gaat over het uitwerken en implementeren van een centraal gecoördineerd samenwerkingsmodel voor aankopen binnen de federale overheid en de uitvoering van enkele quick wins.

Een belangrijke quick win is het centraliseren van het drukken en verzenden van briefwisseling van de federale overheid via Fedopress (FOD Financiën). Dit zorgt voor een daling van de druk- en verzendkosten bij de volledige federale overheid. Fedopress geniet lagere posttarieven en heeft lagere algemene kosten door de grotere volumes die ze verwerken.

De ministerraad draagt het College van voorzitters van de FODs en de PODs, het College van Leidende Ambtenaren van de IONs en het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid op om te analyseren welke post in aanmerking komt voor verzending door Fedopress. Op basis van die resultaten zullen ze een Return On Investment-analyse per overheidsorganisatie uitvoeren. Fedopress zal tijdens het analyse- en implementatieproces van nieuwe gebruikers logistieke en technische ondersteuning bieden.