29 mrt 2024 16:57

Regelgeving inzake de samenstelling en de werking van het beheerscomité van de DABS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de nadere regels bepaalt van de samenstelling en de werking van het nieuwe beheerscomité van de Databank Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

De wet van 13 september 2023 houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand heeft een aantal van de door de Wet Modernisering Burgerlijke Stand ingevoerde bepalingen gewijzigd. Deze wet had onder andere tot doel om de huidige wetgeving over de burgerlijke stand in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ze beoogt een duidelijkere toewijzing en afbakening van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de DABS. Hiertoe voert de wet o.a een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid in voor de DABS bij de FOD Justitie, de gemeentelijke overheden en de FOD Buitenlandse zaken. Hierdoor wijzigen de samenstelling, de werking en de taken van het beheerscomité DABS.

Het ontwerp van koninklijk besluit vervangt daarom het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van het beheerscomité.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.