28 jan 2022 17:05

Regeling betreffende de medewerkers van voormalige regeringsleden

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de regeling waarbij voormalige regeringsleden een beroep kunnen blijven doen op een aantal medewerkers.

De huidige regeling houdt in dat bij ontslag de opvolger voor de duur van de daaropvolgende legislatuur twee voltijdse equivalenten ter beschikking kan stellen van zijn uittredende voorganger die geen ministeriële functie meer uitoefent. Het ontwerp dat vandaag werd goedgekeurd, stelt voor om het aantal medewerkers te beperken tot één voltijdse equivalent voor een periode van twee jaar indien de betrokkene geen mandaat meer vervult in een regering. De ministerraad ging ook akkoord met de invoering van een minimumdrempel van zes maand. Wie korter dan een half jaar minister was, heeft geen recht op een medewerker. 

Voor de gewezen regeringsleden die nu nog gebruik maken van de regeling zal deze aflopen bij de volgende federale verkiezingen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de invulling van de beleidsorganen van de federale overheidsdiensten en betreffende de personeelsleden van de federale overheidsdiensten aangewezen om deel uit te maken van een kabinet van een lid van een Regering of van een College van een Gemeenschap of een Gewest