02 feb 2024 15:46

Regeling voor de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de gesloten centra

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor een ontwerp van ministerieel besluit goed houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de gesloten centra onder het beheer van de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken om de notie van nachtprestaties te verruimen.

Volgens artikel 47 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt wordt er een toelage toegekend aan het personeelslid dat prestaties moet verrichten buiten de normale uurroosters. De prestaties verricht tijdens de nacht worden onder andere beschouwd als prestaties buiten de normale uurroosters.

Het ontwerp van ministerieel besluit voorziet in een specifieke bepaling betreffende nachtprestaties voor het personeel van de gesloten centra. Voor dit specifieke personeel zijn de nachtprestaties de prestaties die ze tussen 21 uur en 5 uur ’s morgens verrichten. De prestaties verricht tussen 18 uur en 8 uur worden eveneens gelijkgesteld aan nachtprestaties voor zover ze eindigen om of na 21 uur of beginnen om of vóór 5 uur.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.