29 nov 2019 15:35

Regie der Gebouwen: bijakte bij de huurovereenkomst voor het huren van het Pachecogebouw in Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Koen Geens een bijakte goed bij de huurovereenkomst van 3 mei 2016 voor het huren van het Pachecogebouw in Brussel.

Op 18 december 2015 keurde de ministerraad het masterplan "Brussel - fase 1" goed waarbij onder meer werd beslist om vanaf 1 januari 2017 voor 18 jaar het Pachecogebouw te huren voor de huisvesting van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Met het masterplan "Brussel - fase 1 bis", dat op 12 mei 2017 door de ministerraad werd goedgekeurd, werd onder meer beslist dat het Pachecogebouw zou dienen voor de herhuisvesting van de dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). In de nota aan de ministerraad wordt uitgelegd dat de DVZ niet alle gehuurde oppervlakte in het Pachecogebouw nodig heeft en dat met verhuurder Belfius zal worden onderhandeld over een terugname van de overtollige ruimtes.

Als gevolg van deze onderhandelingen diende het voorwerp van de huurovereenkomst te worden aangepast, wat een impact heeft op de berekening van de huurgelden en huurlasten. Deze wijzigingen werden opgenomen in een voorstel van bijakte 1 aan de huurovereenkomst. Het voorstel houdt een vermindering van de gehuurde oppervlakte en een daling van de huurkost in en betekent dus een besparing ten opzichte van de initiële huurovereenkomst van 3 mei 2016.