01 sep 2017 16:59

Regie der gebouwen: keuze van een procedure in het kader van de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met het gebruik van een mededingingsprocedure met onderhandelingen als gunningsprocedure voor de realisatie van een nieuwe gevangenis in Antwerpen, die kadert in het Masterplan 2008-2012-2016 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden.

Overeenkomstig de Overheidsopdrachtenwet 2016 kan de aanbestedende overheid van de mededingingsprocedure met onderhandelingen gebruik maken indien de opdracht niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's. Deze wet bevordert daarnaast het gebruik van deze procedure, omdat het de onderhandelingen beschouwt als zeker en doeltreffend middel om de mededinging te bevorderen, de risico's bij ingewikkelde opdrachten beter te identificeren en een beter gebruik van de overheidsopdrachten toe te laten.