03 mrt 2016 17:43

Regie der Gebouwen: Organisatie en afhandeling van vastgoedverrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon en minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed waarmee de Regie der Gebouwen zelf kan instaan voor de organisatie en afhandeling van haar vastgoedverrichtingen.

Het voorontwerp van wet* en ontwerp van koninklijk besluit** brengen een wetswijziging aan waardoor de Regie der Gebouwen zelf kan instaan voor de organisatie en de afhandeling van haar vastgoedverrichtingen aan marktconforme prijzen en binnen de, door de markt, aanvaarde termijnen. De tussenkomst van de comités tot aankoop van onroerende goederen is dan niet meer vereist.

Er worden een aantal wettelijke bepalingen aangepast waardoor de Regie der Gebouwen bij haar vastgoedverrichtingen voornamelijk een beroep kan doen op de diensten van het Federaal Aankoopcomité of op de eigen diensten, eventueel met bijstand van derden voor het geheel, een gedeelte of specifieke onderdelen van de vastgoedverrichtingen.

*Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 2, 3, 8, 13, 14 en 15 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen

**Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 3 november 1960 betreffende de comités tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Staat, van de Staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een belang heeft