06 dec 2013 18:56

Register van de gemeentelijke administratieve sancties

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de bijzondere voorwaarden omschrijft die gemeenten moeten naleven bij het bijhouden van het register van gemeentelijke administratieve sancties.

Het ontwerp regelt: 

  • de melding van persoonsgegevens die in het register door de verantwoordelijke gemeente zijn opgenomen
  • de veiligheidsmaatregelen die de verantwoordelijken van de verwerking en de personen die toegang tot de dossiers hebben, in acht moeten nemen 
  • de aanwijzing van de veranwoordelijken van een raadgever op het vlak van informatieveiligheid
  • de communicatie van gegevens die nodig zijn om het verslag op te maken dat de minister van Binnenlandse Zaken elke twee jaar bij het parlement moet indienen
  • de informatie voor de personen die in het register zijn opgenomen

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties