15 mei 2017 13:31

Register van projecten ter bescherming van zeeën en oceanen

Nog tot 4 juni kan iedereen lopende of toekomstige projecten die op één of andere manier bijdragen aan de bescherming van zeeën en oceanen ingeven in het register van “Voluntary Commitments” van de Verenigde Naties.
 

De Verenigde Naties organiseren van 5 tot 9 juni de eerste Oceanenconferentie in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals). Doelstelling 14, “Leven in het water”, is specifiek aan oceanen en zeeën gewijd en bestaat uit 10 targets, o.a. rond vervuiling (inclusief marien afval en vermesting of eutrofiëring), duurzaam beheer, oceaanverzuring, duurzame visserij en mariene beschermde gebieden.

 

Het register van Voluntary Commitments wil engagementen verzamelen die vrijwillig aangegaan worden en op één of andere manier bijdragen tot het verwezenlijken van deze targets. Het kan gaan om projecten die recent opgestart zijn, of initiatieven die nog in de pijplijn zitten. Zo registreerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu reeds zijn intentie om een federaal actieplan voor de bestrijding van marien zwerfvuil uit te werken.

 

Zowel overheden (nationaal en regionaal, maar ook provincies, steden, gemeenten), als het sociale middenveld, verenigingen, scholen en bedrijven kunnen vrijwillige engagementen en projecten registreren. Dit kan gaan van een grootschalig project rond afvalpreventie tot kleine initiatieven, zoals een school die besluit geen plastic verpakkingen meer toe te laten of een bedrijf dat alleen nog maar duurzame vis aanbiedt.

 

De internationale visibiliteit die de database biedt, kan initiatiefnemers van projecten extra ondersteunen en motiveren. Bovendien bevestigen Belgische registraties de rol en ambities van ons land in de strijd voor de bescherming van het mariene milieu.

Registreren kan tot 4 juni via https://oceanconference.un.org/commitments/register/.

 

Meer informatie, inclusief een “handleiding voor registratie”: sophie.mirgaux@milieu.belgie.be.