18 dec 2014 17:09

Relancemaatregel specifieke steun in ontwrichte zones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet en een ontwerpsamenwerkingsakkoord goed dat een relancemaatregel invoert voor specifieke steun aan ontwrichte zones, dit in samenwerking met de betrokken gewestregeringen. 

De wet rond het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance maakt het mogelijk om op korte termijn steun te verlenen aan werkgevers die willen investeren in een regio die door een grootschalig collectief ontslag is getroffen. 

Het voorontwerp past de wet rond het pact voor competitiviteit aan aan de nieuwe groepsvrijstellingsverordening per steunzones van de Europese Unie, die in werking is getreden op 1 juli 2014. Het verduidelijkt tevens de oorspronkelijke tekst. 

Dankzij het ontwerpsamenwerkingsakkoord zullen de onderhandelingen met de verschillende gewesten kunnen worden opgestart.

voorontwerp van wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, en de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard

ontwerpsamenwerkingsakkoord tussen de Federale staat en het Gewest betreffende de uitvoering van artikel 16 van de Competitiviteitswet