15 mei 2013 17:53

Remgeld voor zorgverstrekking orthopedie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het remgeld bepaalt voor zorgverstrekkingen in de orthopedie na de modernisering van de nomenclatuur van de orthopedie.

Het remgeld wordt vastgelegd op 15% met als maximumbedrag 8,68 euro per verstrekking voor de niet-gehospitaliseerde gewone rechthebbenden voor twee nieuwe verstrekkingen: trepanatie-curettage van een oppervlakkig been met of zonder biopsie (275015) en trepanatie-curettage met of zonder biopsie van een diepliggend been (275030). Het remgeld is dus hetzelfde als voor de andere verstrekkingen in de orthopedie.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994