18 feb 2022 20:11

Retributies van de FAVV-medewerkers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een oplossing beoogt te bieden voor bedrijven die grote volumes exporteren naar het Verenigd Koninkrijk en een billijke verloning toe te kennen aan de personen belast met opdracht (BMO) van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), waarbij redelijke en aangepaste retributies aan de operatoren worden opgelegd.

Het ontwerp maakt het ten eerste mogelijk een nieuwe facturatiemethode op te stellen in het kader van onder meer de certificering die moet worden verricht bij de inwerkingtreding, momenteel gepland op 1 juli 2022, van alle vereisten van de Britse overheid met betrekking tot de Brexit. Deze nieuwe tariferingsmethode laat het toe, onder bepaalde omstandigheden en voor de beoogde prestaties, een facturatie uit te voeren die niet meer gebaseerd is op specifieke tarieven per certificering maar wel op het algemeen tarief per prestatie-uur van de aanwezige FAVV-medewerkers om door de operatoren aangevraagde opdrachten op een effectieve en geoptimaliseerde manier uit te voeren. Zo zullen de betrokken operatoren retributies betalen die de werkelijk gemaakte kosten voor de aangevraagde certificaten dekken.

Vervolgens voorziet het ontwerp in tariefverhogingen van de keur-, controle- en certificeringsrechten. Sinds enkele jaren kent het FAVV moeilijkheden om voldoende BMO’s te vinden die bereid zijn de prestaties te verrichten die het aan hen wil toevertrouwen. Bovendien is het eveneens nodig om de belangrijke rol die BMO’s dagelijks hebben bij de bescherming van de veiligheid van de voedselketen te valoriseren. Daarom wenst het Agentschap als voornemen om de honoraria van de BMO’s met 8% te verhogen in twee fasen, namelijk: een verhoging met 6,1% van de honoraria die zijn vastgesteld in de uitvoeringsovereenkomst van 1 januari 2022, met ingang van 1 april 2022, en een verhoging met 1,9% van de honoraria op 1 januari 2023. Op basis van begrotingssimulaties en om de toename van de uitgaven betreffende de verhoging met 6,1% van de uitgaven van de BMO’s op 1 april te compenseren, voorziet het ontwerp erin de retributies proportioneel te verhogen met 5,11% voor de keurrechten en met 2,23% voor de controle- en certificeringsrechten

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in het kader van de Brexit en van de honoraria van de zelfstandige Belast Met Opdracht (BMO) die taken uitvoeren voor rekening van het FAVV