20 jul 2012 21:45

Rijksdienst voor Pensioenen: informatie over het bijzonder loopbaanoverzicht

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat de informatieplicht door de Rijksdienst voor Pensioenen van het bijzonder loopbaanoverzicht en de raming op 55 jaar van het pensioen aan niet-gepensioneerde werknemers wijzigt.

De informatie over het pensioen wordt via internet in een beveiligde omgeving aan de burger meegedeeld. De burger kan echter op eenvoudig verzoek alle verzendingen van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) nog via de post blijven ontvangen.

* tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2010 tot uitvoering, wat de Rijksdienst voor Pensioenen betreft, van het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot uitvoering van Titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.