10 nov 2017 18:30

RSVZ-onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorstelt over de hervorming van onderzoeken bij arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Het Rijksinstituut voor de Sociale Zekerheid van Zelfstandigen voert bij zelfstandigen die als arbeidsongeschikt zijn erkend, onderzoeken uit. De verslagen van deze onderzoeken dienen om bij een aanvraag tot invaliditeit de invaliditeitsgraad vast te stellen. Deze onderzoeken zijn niet langer in alle gevallen nodig. Ze zijn enkel nog nodig in twee gevallen:

  • bij de gerichte controle: de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling vraagt een gerichte controle aan in een individueel dossier wegens bepaalde redenen of elementen in het concrete dossier
  • de steekproefcontrole: de arbeidsongeschikte zelfstandige bezorgt een vragenlijst over zijn beroepsactiviteit aan de RSVZ bij het ingaan van de zevende maand van zijn erkenning als arbeidsongeschikte. De RSVZ voert een enquete uit bij 20% van deze vragenlijsten. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van art. 63 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten