13 apr 2015 16:31

RSZ en DIBISS stellen voor om te fusioneren

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) willen in 2017 fuseren. De beheerscomités van beide instellingen hebben een concreet voorstel van het management daarover principieel goedgekeurd.

De beheerscomités van de RSZ en DIBISS hebben in hun zitting van respectievelijk vrijdag 27 maart en maandag 13 april 2015 hun principiële goedkeuring gehecht aan het voorstel van het management om te komen tot een fusie van de beide instellingen. Hierbij wordt de datum van 1 januari 2017 vooropgesteld.

Waarom een fusie?

De moderne sociale zekerheid die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam, impliceerde een grondige rationalisering van de sociale verzekeringen in België. Op het vlak van de organisatie van het stelsel werd er voortaan een onderscheid gemaakt tussen de instellingen die belast werden met toekennen en betalen van de sociale uitkeringen en die belast met inning van de bijdragen. De betrokkenheid van de sociale partners werd verankerd door het invoeren van het paritair beheer van de OISZ (Openbare Instellingen van de Sociale Zekerheid).

De basisstructuur die in 1944 tot stand kwam, is de voorbije 70 jaar vrij stabiel gebleven. Er waren vanzelfsprekend permanent evoluties maar het is toch vooral de zesde staatshervorming (2012) die een veel grotere impact heeft op de werking van de sociale zekerheid omdat grote onderdelen van het arbeidsmarktbeleid, de ouderenzorg en het stelsel van de kinderbijslag werden overgedragen aan de Gemeenschappen en de Gewesten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de regering-Di Rupo in de gemeenschappelijke bepalingen van de bestuursovereenkomsten 2012-2015 van de OISZ een bepaling liet opnemen die voorziet dat het College van OISZ (het management) en de sociale gesprekspartners (de beheerders) in gezamenlijk overleg een haalbaarheidsanalyse maken en scenario’s voorstellen m.b.t. een herziening van de administratieve organisatie van de sociale zekerheid. Ook het huidig regeerakkoord bevat een aantal bepalingen in die richting.

Met het principeakkoord voor de fusie RSZ-DIBISS geven de sociale partners samen met het management een eerste concrete invulling aan de vooropgestelde hervorming van de administratieve organisatie van de sociale zekerheid. Het uitgangspunt hierbij vormen de integratie van de inning en het beheer van de sociale bijdragen en het verankeren van een aantal specifieke opdrachten.

Door de fusie ontstaat een instelling die beter het hoofd zal kunnen bieden aan de budgettaire uitdagingen. Een schaalvergroting creëert een sterke, kwaliteitsvolle organisatie, die de dienstverlening voor werkgevers en werknemers garandeert en kan blijven inzetten op verbetering en modernisering.

Door de fusie zal het mogelijk worden om de uitvoering van een aantal basisopdrachten te rationaliseren, de huisvesting te optimaliseren en het vrijkomend patrimonium te gelde te maken. De opbrengst van de verkoop van patrimonium kan ten dele worden aangewend om de transitiekosten te financieren.

De versterking van de ondersteuningsdiensten biedt ook nieuwe perspectieven voor de ontwikkeling van het HR-beleid en de loopbaanontwikkeling van de medewerkers.

Taken

De gefusioneerde instelling zal verantwoordelijk zijn voor de inning en het beheer van ongeveer 57 miljard euro aan RSZ-bijdragen en de sociale verzekering van 6.000 landgenoten die tijdelijk in opdracht van hun werkgever in het buitenland verblijven. Daarnaast worden een aantal specifieke opdrachten met betrekking tot de lokale sector verankerd.

 

Een nota met meer achtergrondinformatie vindt u hier: http://presscenter.org/files/ipc/media/source74638/fusie-achtergrondinformatie-nl_0.pdf.

Contactpersonen

Koen Snyders - Administrateur-generaal RSZ - 02 509 30 02

François Florizoone - Administrateur-generaal DIBISS - 02 239 13 81