23 dec 2005 16:00

Rust- en overlevingspensioen voor werknemers

Wijziging van het reglement op de rust- en overlevingspensioenen naar aanleiding van de aanpassingen van de moederschapsbescherming

Wijziging van het reglement op de rust- en overlevingspensioenen naar aanleiding van de aanpassingen van de moederschapsbescherming

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers. Het ontwerp is een voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu en Pensioenen. Het ontwerp brengt het reglement over het rust- en overlevingspensioen in overeenstemming met de wijzigingen die de ziekte en invaliditeitswetgeving onderging op het vlak van de periode van de moederschapsbescherming. Het gaat over de periode van voorbevallingsrust, de nabevallingsrust en het borstvoedingsverlof. Het ontwerp stemt het besluit ook af op de praktijk die de Rijksdienst voor Pensioenen toepast. Alle tijdvakken die door de moederschapsbescherming gedekt zijn, mogen worden gelijkgesteld, voor zover de rechthebbende moederschapsuitkeringen geniet. Het beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen heeft een unaniem posititef advies gegeven. Het ontwerp treedt in werking op 6 oktober 1996, behalve de artikelen 2, 2° en 3 die op 1 juli 1997 in werking treden.