16 feb 2017 14:30

“Samen tegen vrouwelijke genitale verminking” - Lancering van een Europees leerplatform voor professionals

Brussel, 16 februari 2017 - Donderdag om 11u30 lanceren GAMS België en INTACT, in samenwerking met het netwerk Gezamenlijke strategie voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Europees kennis- en leerplatform UEFGM (United to END FGM), een gratis online platform met praktische informatie en advies voor professionals die beroepsmatig te maken krijgen met vrouwelijke genitale verminking.

Het platform bevat een online cursus in 9 talen, specifieke informatie met betrekking tot 11 EU-lidstaten, “live kennis”, webinars en een online leerplatform.

Op de internationale dag van de nultolerantie tegen vrouwelijke genitale verminking op 6 februari laatstleden werd herhaald hoe belangrijk het is om professionals uit alle sectoren op te leiden om meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van genitale verminking beter te begeleiden en om aan preventie te doen. Dit platform wil tegemoet komen aan de nood aan opleiding hieromtrent.

De online cursus is bedoeld om door middel van 13 modules te sensibiliseren en de kennis over vrouwelijke genitale verminking te verbeteren in verschillende sectoren (de gezondheidssector, justitie, politie, onderwijs, kinderbescherming, de media…), maar ook bij ngo’s, vrouwenorganisaties en opvangcentra die hulp en bescherming bieden.

De specifieke informatie over 11 EU-lidstaten bevat nationale cijfers, het wettelijk kader, beleidslijnen, de fasen in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking, adviezen, nationale aandachtspunten en internationale en Europese verdragen.

Het platform is het resultaat van een transnationaal project dat werd gefinancierd door de Europese Unie. Het werd uitgevoerd door een consortium van 12 partnerorganisaties  en 4 geassocieerde organisaties .

Het project wil een leerplatform ontwikkelen en op poten zetten om vrouwen die het slachtoffer werden van VGV meer aangepaste hulp te bieden, aan preventie te doen en om dienst te doen als kenniscentrum. Met dit platform komt België tegemoet aan een van zijn verplichtingen om deze specifieke vorm van geweld tegen vrouwen te voorkomen en bestrijden, zoals bepaald werd in het verdrag van de Raad van Europa over geweld tegen vrouwen (het op 16 maart 2016 geratificeerde Verdrag van Istanbul dat op 1 juli 2016 in België van kracht werd).

Meer informatie is te vinden in de folder in bijlage en op de website www.uefgm.org

Presentatiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=XzTxVMwKYzM

Perscontact :
Fabienne Richard :  0473 410 691 (GAMS België)
Christine Flamand : 0497 550 456 (INTACT)

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.
De vzw GAMS-België is actief in het domein van de preventie en de bevordering van de gezondheid, permanente opleiding, sociale cohesie en gelijke kansen. De organisatie maakt gebruik van verschillende strategieën: sensibilisering van het grote publiek, preventie bij de gemeenschappen, opleiding van professionals, individuele begeleiding en groepsactiviteiten voor jongeren en volwassenen, de organisatie van het overleg tussen de betrokken instanties (Réseau des Stratégies concertées de lutte contre les MGF), het politiek bepleiten van de kwestie op nationaal en internationaal niveau en het steunen van projecten in Afrika.
De vzw INTACT is een referentiecentrum voor de juridische aspecten aangaande VGV en andere schadelijke traditionele praktijken (juridisch advies voor burgers en professionals, ondersteuning bij asielaanvragen, pleiten, strafvordering). Deze twee verenigingen bundelen hun krachten bij de gezamenlijke opleiding van professionals.