19 apr 2024 20:19

Samenstelling en werking van het overlegcomité van de DABS

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van het overlegcomité van de Databank Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

De wet van 13 september 2023 houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand heeft een aantal bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Hiertoe werd een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid ingevoerd voor de DABS bij de FOD Justitie, de gemeentelijke overheden en de FOD Buitenlandse Zaken. Daarnaast werd een overlegcomité opgericht dat als doel heeft een doorlopend overleg te organiseren tussen de verwerkingsverantwoordelijken van de DABS en de andere actoren die betrokken zijn bij de DABS maar die geen verwerkingsverantwoordelijke zijn, waaronder de diensten van het Rijksregister van de FOD Binnenlandse Zaken, die zorgen voor de hosting van de DABS. Het ontwerp van koninklijk besluit regelt de samenstelling, de werking en de taken van het overlegcomité.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.