07 sep 2018 17:45

Samenstelling van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijzigt.

Het ontwerp van koninklijk besluit vervangt de verwijzingen naar de Beroepsvereniging van fabrikanten, invoerders en verdelers van medische hulpmiddelen en naar het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties door een verwijzing naar de organisaties die deze opvolgden, zijnde respectievelijk de Federatie van de industrie van de medische technologieën (beMedTech) en de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor Consumentenorganisaties.

Anderzijds neemt het ontwerp van koninklijk besluit BACHI (Belgische Vereniging van de Gezondheidszorg voor de Consument) op in de samenstelling. Deze vertegenwoordigt een sector die betrokken is bij de materies waarvoor het Agentschap bevoegd is.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 houdende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten