23 dec 2014 13:13

Samenwerking met de Marine in de strijd tegen verontreiniging en toezicht op beschermde natuurgebieden op zee

Vandaag, 23 december, ondertekenden de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Ministerie van Landsverdediging een samenwerkingsprotocol rond milieuhandhaving en de strijd tegen verontreiniging op zee. Bedoeling is om vaker samen de zee op te gaan om olie- en chemische verontreiniging te voorkomen en aan te pakken, en beter toezicht op de milieubeschermingszones op zee uit te oefenen.

    
Jaarlijks varen er ongeveer 150.000 schepen door onze Belgische zeegebieden, waarvan ongeveer 65% tankers, containerschepen en roll-on-roll-offschepen (met laadklep) die olie en andere schadelijke of (milieu)gevaarlijke stoffen vervoeren. Deze ladingen komen vaak terecht in het water naar aanleiding van aanvaringen tussen schepen; het is de oorzaak van meer dan de helft van de 35 scheepvaartincidenten met verontreiniging tussen 1987 en 2013.
Daarnaast worden olie en chemische stoffen ook moedwillig in zee geloosd. De laatste jaren zijn de opgespoorde olieverontreinigingen echter gevoelig verminderd: van ongeveer 50 olielozingen per jaar in de jaren ’90 naar ongeveer 20 à 30 per jaar sinds 2000. Een strenger beleid en een doorgedreven toezicht spelen hierin een belangrijke rol. Wanneer het aantal waargenomen olielozingen significant gedaald is, kent het aantal chemische lozingen een toenemende trend in de loop van de jaren.


Om het toezicht op verontreiniging nog verder te versterken wordt de samenwerking tussen de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Marine van het Ministerie van Landsverdediging nog verder uitgebreid en verbeterd. Dit werd vastgelegd in een samenwerkingsprotocol. Concreet gaat het om het gezamenlijk gebruikmaken van de nieuwe patrouilleschepen van de Marine voor milieuhandhaving en toezicht op zee, met een streefcijfer van 50 patrouilledagen of inschepingen van milieubeambten per jaar. Daarnaast zal de informatieverzameling en -uitwisseling verbeterd worden, zullen er gezamenlijke opleidingen worden georganiseerd en zal er een gezamenlijke strategie worden bepaald.


Het protocol werd op 23 december 2014 ondertekend door de heer Roland Moreau, Directeur-generaal van het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, en Admiraal Michel Hofman, Commandant van de Marinecomponent van het Ministerie van Landsverdediging, op de Marinebasis in Zeebrugge. De overeenkomst kadert in de samenwerking tussen de Kustwachtpartners; alle overheidsdiensten die bevoegdheden uitoefenen op de Belgische zeegebieden in de Noordzee.

 

Perscontact: Jan Eyckmans: 0495/25 47 24