09 feb 2024 17:58

Samenwerkingsakkoord inzake uniek loket voor de tewerkstelling van personen uit het buitenland

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris Nicole de Moor een ontwerp van samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet houdende instemming met datzelfde samenwerkingsakkoord goed inzake een uniek loket voor de tewerkstelling van personen uit het buitenland.

Dit samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap inzake de creatie van een dergelijk elektronisch platform voor gecombineerde verblijfsaanvraagprocedures preciseert en vervangt de bepalingen van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 5 maart 2021, om de derde ontwikkelingsfase van het platform van een nieuwe rechtsbasis te voorzien.

Deze derde fase, en aldus ook het samenwerkingsakkoord, verdiept en verbreedt het toepassingsgebied van het elektronisch platform om tot een efficiëntere gecombineerde vergunningsprocedure te komen.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voorgedragen in het Overlegcomité, waarna het voorontwerp ter advies wordt voorgelegd aan de Raad van State.