24 mei 2013 17:02

Samenwerkingsakkoord met de drie gewesten over de opname van luchtvaartactiviteiten in de regeling van de handel voor uitstootrechten van broeikasgassen - tweede lezing

De ministerraad gaat definitief akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling van de handel in uitstootrechten voor broeikasgassen binnen de EU*.

Het grondwettelijk Hof oordeelde is zijn arresten van 2 maart 2011 en 14 juni 2012 dat de bevoegdheden van de federale staat en de gewesten op het vlak van de uitstoot van de broeikasgassen en het gezag over de luchtvaartactiviteiten zo nauw met elkaar verweven zijn dat de uitvoering ervan dient te gebeuren via een samenwerkingsakkoord. Het samenwerkingsakkoord regelt bijgevolg het beheer en de administratie van de taken die ermee verbonden zijn op basis van de verdeling van de bevoegdheden.
voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap