22 dec 2023 20:41

Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap inzake slachtofferzorg – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in tweede lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap inzake slachtofferzorg goed, alsook een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord.

Slachtofferzorg is een gemengde bevoegdheid, verdeeld tussen de Federale Staat en de gemeenschappen en gewesten. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt te komen tot een structurele samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus die belast zijn met het slachtofferbeleid, om een perfect gecoördineerde en kwaliteitsvolle begeleiding te verzekeren voor de slachtoffers.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van de justitiehuizen – waaronder het slachtofferonthaal – overgeheveld naar de gemeenschappen. Het bijwerken van het bestaande samenwerkingsakkoord moet een duidelijk kader bieden voor samenwerking en een model voor doorverwijzing tussen de verschillende diensten voor slachtofferzorg.

Het ontwerpsamenwerkingsakkoord werd ter advies voorgelegd aan het College van procureurs‑generaal, het Controleorgaan op de Politionele Informatie en de gegevensbeschermingsautoriteit en werd gevalideerd door het coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie. Het werd ook voorgelegd aan het Overlegcomité.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet worden nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.