15 dec 2023 18:34

Samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest over daders van seksueel misbruik

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest goed over de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik.

De begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik zijn gemengde bevoegdheden die worden gedeeld door de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord moet zorgen voor een structurele samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus om de (re-)integratie, het welzijn en de gezondheid van de daders van seksueel misbruik te bevorderen en hun begeleiding te verzekeren.

Het vervangt het bestaande akkoord met het oog op een adequate afstemming op de nieuwe institutionele realiteit als gevolg van de zesde staatshervorming. Gezien de justitiehuizen naar de gemeenschappen zijn overgeheveld is nu ook de Franse Gemeenschap als partner in het akkoord voorzien.

Bovendien moet het toepassingsgebied worden aangepast, zowel inzake de wettelijke kaders als de beoogde misdrijven.

Een voorontwerp van wet dat eveneens werd goedgekeurd, voert het samenwerkingsakkoord uit.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voor advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan het College van procureurs-generaal. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.