08 nov 2019 20:28

Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen over het Tax Shelter-stelsel en tot informatie-uitwisseling - Tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de drie gemeenschappen over de bevoegdheden op vlak van het Tax Shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken en tot informatie-uitwisseling.

Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord bepaalt op een gedetailleerde wijze de taken van iedere betrokken overheid in het kader van het Tax Shelter-stelsel voor audiovisuele werken en podiumwerken. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord bepaalt:

  • de bevoegdheden die de gemeenschappen en de Federale Staat gezamenlijk uitoefenen
  • de bevoegdheden van de Federale Staat
  • de precisering van het noodzakelijke overleg met het oog op informatie-uitwisseling over dossiers, harmonisering van interpretaties en bevordering van het gebruik van goede praktijken
  • de invoering van een minimaal halfjaarlijks overleg
  • de uitwisseling van de voor het toezicht op het stelsel noodzakelijke gegevens en statistieken
  • de duurtijd van dit akkoord en de voorwaarden voor beëindiging
  • een tienjaarlijkse herlezing van dit akkoord door de Federale Staat
  • de inwerkingtreding

Het voorontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, stemt in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord.

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.