28 okt 2016 17:28

Samenwerkingsakkoord met de gewesten met betrekking tot het nationaal register voor broeikasgassen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem het ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en de gewesten betreffende de organisatie en het administratief beheer van het Belgisch nationaal register voor broeikasgassen.

Dit samenwerkingsakkoord vervangt het samenwerkingsakkoord betreffende de organisatie en het administratief beheer van het nationaal genormaliseerd en beveiligd register van België. Dit nieuwe akkoord was nodig als gevolg van de verandering van het wettelijk kader en van de noodzaak om alle modaliteiten van de rekening bestemd voor het ontvangen van de ETS-veilinginkomsten op te nemen.

Het ontwerpakkoord voert volgende nieuwe principes in:

  • de opname van het beheer van de vliegtuigexploitanten in het register
  • de verdeling van de respectievelijke opdrachten van de federale minister van Leefmilieu en van de bevoegde autoriteiten
  • de opstelling van de modaliteiten van de rekening die bestemd is voor het ontvangen van de inkomsten van de veiling van de ETS-quota's 
  • bepaalde aanpassingen op het niveau van het beheer van de operatoren, de procedures en de informatieoverdracht als gevolg van de migratie naar een geconsolideerd systeem van Europese registers in juni 2012
  • de concrete en praktische modaliteiten voor de integratie van de rekeningen van de luchtvaartoperatoren in het broeikasgasregister
  • de herziening van de praktische modaliteiten aangaande de samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten en de beheerder van het register

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de organisatie en het administratief beheer van het nationaal register voor broeikasgassen van België overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad, alsmede bepaalde elementen van de veiling overeenkomstig verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie