19 okt 2018 17:49

Samenwerkingsakkoord over de uitwisseling of de centralisering van gegevens over gezinsbijslagen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed met de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap over de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de uitwisseling of de centralisering van gegevens over gezinsbijslagen.

In een van de adviezen merkt de Raad van State op dat de federale overheid moet worden 'betrokken' in de akkoorden van de deelstaten die bepalingen bevatten over de uitwisseling van gegevens voor 2019. De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen stelt namelijk dat de deelstaten een akkoord sluiten over de uitwisseling of de centralisering van gegevens inzake gezinsbijslagen. In zoverre dat akkoord betrekking heeft op de periode vóór 1 januari 2020 moet de federale overheid volgens de voormelde bepaling eveneens partij zijn. Het blijkt echter dat twee samenwerkingsakkoorden*, die al door de deelstaten ondertekend zijn en momenteel door de respectieve overheden worden goedgekeurd, een aantal bepalingen bevatten over de uitwisseling en centralisering van gegevens en voor een deel betrekking hebben op een periode voorafgaand aan 1 januari 2020.

Dit ontwerpakkoord dat vandaag werd goedgekeurd, betrekt de federale overheid bij de ondertekening van de twee samenwerkingsakkoorden in kwestie. Dit akkoord zal uitwerking hebben op het moment dat de bepalingen betreffende de uitwisseling en centralisering van die akkoorden van kracht zullen gaan, in principe op 1 januari 2019, en zal eindigen op 31 december 2019.

De ministerraad heeft tevens een voorontwerp van wet goedgekeurd dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord mag voorgelegd worden aan het Overlegcomité en vervolgens aan het akkoord van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, na ondertekening van het akkoord door de deelstaten.

* Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden en de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen.

Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen voorzien dan weer in maatregelen met betrekking tot het beheer van het Kadaster van de gezinsbijslag en de identificatie van de kinderen

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018