17 nov 2023 17:00

Samenwerkingsakkoorden inzake slachtofferzorg - Derde lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in derde lezing twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord en twee voorontwerpen van wet tot instemming met samenwerkingsakkoorden goed ter coördinatie van slachtofferzorg in enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Voor deze gemengde bevoegdheid betreffen de akkoorden een structurele samenwerking tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het Waals gewest op het vlak van slachtofferzorg.

De akkoorden beogen slachtoffers een gecoördineerde en kwaliteitsvolle begeleiding te bezorgen door een model van samenwerking, van oriëntatie en van verwijzing te voorzien tussen de verschillende diensten inzake slachtofferzorg, alsook door de officiële erkenning van de bestaande overlegstructuren, gebaseerd op de bestaande praktijken en structuren.

Voorheen bestonden er zowel in Brussel als in het Waalse Gewest enkel protocolakkoorden.

De voorontwerpen van wet worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.