21 apr 2006 17:00

Schouwing en certificatie van zeeschepen

Instemming met het Protocol over het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van Schepen

Instemming met het Protocol over het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van Schepen

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de Uitwatering van Schepen, gedaan te Londen op 11 november 1988. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit. Het Protocol van 1988 dat op 3 februari 2000 in werking trad, voert een geharmoniseerd systeem in voor de schouwing en certificatie van zeeschepen. Zeeschepen moeten krachtens verschillende internationale verdragen voldoen aan technische eisen met het oog op hun veiligheid of het voorkomen van verontreiniging. Door verschillende initiële en periodieke schouwingen moeten de staten nagaan of de schepen die ingeschreven zijn in hun register voldoen aan de technische eisen. Als dat het geval is, moeten ze de certificaten afleveren. In het nieuwe geharmoniseerde schouwings- en certificatiesysteem vallen de verschillende schouwingen samen. Zo worden de kosten en de economische verliezen voor de eigenaars verminderd. De instemming met het Protocol van 1988 en de ratificatie ervan zullen de reputatie van de Belgische vlag verbeteren. Ze dragen bij tot het vrijwaren van de concurrentiepositie van de Belgische schepen.