19 nov 2004 16:00

Sectorcomité XVIII

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, van de wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, van de wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Het ontwerp geeft antwoord op de vraag van de Vlaamse Regering om het aantal vaste afgevaardigden, voor wie men vrijstelling van terugbetaling kan krijgen, op vijf per vakorganisatie van Sectorcomité XVIII vast te stellen. Het ontwerp treedt in werking op 1 januari 2005. (*) van 20 december 2002. (**) van 19 december 1974, artikel 18, alinea 3.