25 mei 2016 19:58

Seksismewet gaat niet in tegen vrijheid van meningsuiting

Brussel, 25.05.2016 ––  Het Grondwettelijk Hof oordeelde vandaag over het beroep tot nietigverklaring van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte. Volgens de eisers lieten de duidelijkheid en toepasbaarheid ervan te wensen over en ging de wet ook in tegen de vrije meningsuiting. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verdedigde de wet voor het Hof en is verheugd dat alle principiële bezwaren werden verworpen.

België blijft het eerste land dat over een krachtig wapen tegen seksisme beschikt”, verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. “De strijd tegen seksisme moet een prioriteit blijven. Seksisme is nog steeds alomtegenwoordig in onze maatschappij en vormt een voedingsbodem voor discriminaties en geweld op grond van geslacht. Het leidt dus tot allerlei vormen van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen die onze samenleving ernstige schade toebrengen.” 

 

De door de wetgever [met de Seksismewet] nagestreefde doelstelling bestaat overigens niet alleen erin de rechten van de slachtoffers van seksistische gebaren of handelingen te beschermen, maar ook de gelijkheid van vrouwen en mannen te waarborgen, hetgeen een fundamentele waarde van de samenleving is, waarvan de verwezenlijking ten goede komt aan alle leden ervan en niet alleen aan de mogelijke slachtoffers van seksisme”, motiveert het Grondwettelijk Hof zijn arrest.

“De bevestiging van het strafbare karakter van een gedrag, omdat het door de wetgever onbestaanbaar wordt geacht met de fundamentele waarden van de democratie, kan ook een educatief en preventief effect hebben”, stelt het Hof verder.

 

Tot slot brengt het Grondwettelijk Hof in herinnering dat de vrijheid van meningsuiting fundamenteel blijft en dat de seksismewet bedoeld is om de persoonlijke waardigheid te beschermen en niet om grappen, reclame, pamfletten of meningen te verbieden, ook niet als die over de rollen van vrouwen en mannen gaan.

 

Melding doen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kan op het gratis nummer 0800/12.800 of op http://igvm-iefh.belgium.be. Als onafhankelijke overheidsinstelling is de belangrijkste opdracht van het Instituut het gelijkheidsbeginsel voor vrouwen en mannen te bewaken door elke vorm van ongelijkheid aan te pakken. Seksisme is zo’n vorm van ongelijkheid. Het Instituut verleent je gratis en in alle vertrouwelijkheid advies. In bepaalde gevallen kan het je bijstaan bij je gerechtelijke stappen.

 

Perscontact
Elodie Debrumetz
E-mail : elodie.debrumetz@iefh.belgique.be
Tel. : 02 233 49 47
M : 04 97 23 67 67
http://igvm-iefh.belgium.be

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.