17 mei 2019 17:23

Sociaal akkoord publieke sector: invoering en versterking van het Instituut voor Functieclassificatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitvoering van het sociaal akkoord voor de publieke sector, dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers.

Voor de invoering van het Instituut voor Functieclassificatie (IF-IC)
Het gaat om de wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieclassificatie. De volgende wijzigingen betreffen de publieke sector:

 • In 2018 wordt een bedrag gestort van 11.038.664 euro als tegemoetkoming onder de vorm van een eenmalige verhoging van de eindejaarspremie voor de werknemers, tewerkgesteld bij de werkgevers in de publieke sector. Er wordt ook een bedrag gestort van 6.900.000 euro dat als buffer kan worden aangewend indien de structurele financiering die in dit besluit wordt voorzien ontoereikend zou zijn. Dit bedrag kan door het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector als buffer worden aangewend volgens bepaalde modaliteiten.
 • In 2018 wordt een bedrag van 175.000 euro aangewend ter ondersteuning van de HR-diensten van 14 openbare ziekenhuizen die deelnemen aan een minibarema-analyse, die wordt georganiseerd door de IF.IC. Dit bedrag wordt verdeeld à rato van 12.500 euro per ziekenhuis. De deelnemende instellingen zijn:
  • Wallonië:
   • CHR Huy
   • CHU Ambroise Parée/ CHP Chênes aux haies (Mons-Borinage)
   • CHU Liège
   • VIVALIA - l’hôpital psychiatrique de Bertrix
  • Vlaanderen:
   • Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk
   • AZ Vesalius, Tongeren
   • AZ Jan Palfijn, Gent
   • UZ Gent
   • Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst
  • Brussel, Iris-ziekenhuizen:
   • Iris Zuid
   • Brugmann
   • Sint-Pieter
   • Bordet
   • Huderf
 • In 2019 wordt een bedrag gestort van 127.764 euro voor de vergoeding van de invoering van de functieclassificatie in de publieke sector, met uitzondering van de ziekenhuizen waarvoor de financiering gebeurt via het budget van financiële middelen. Vanaf 2020 wordt dit bedrag 166.761 euro.

Voor de versterking van de vzw IF-IC
Het ontwerp brengt ook wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 5 juli 2018 tot vaststelling en uitkering van de jaarlijkse tegemoetkoming aan de vzw 'Instituut voor Functieclassificatie'. De vzw IF-IC wordt bijkomend versterkt met vier voltijdse equivalenten voor de implementatie van IFIC in de publieke sector. Daarom wordt de tegemoetkoming voor het IF-IC vanaf 2018 verhoogd met 240.000 euro.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.