08 sep 2006 17:00

Sociaal stookoliefonds

Evaluatie van de reserves van het Sociaal stookoliefonds

Evaluatie van de reserves van het Sociaal stookoliefonds

De ministerraad nam kennis van een nota over de inkomsten, uitgaven, reserves en heffing van het Sociaal Stookoliefonds die Minister van Energie Marc Verwilghen en Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont voorstelden. De totale inkomsten tot juli 2006 bedragen 27,59 miljoen euro, de uitgaven 15,38 miljoen euro. De financiële reserves van het fonds bij het begin van het seizoen 2006-2007 zijn geraamd op 7,17 miljoen euro, rekening houdend met de definitieve afrekening van POD Maatschappelijke integratie en de voorschotten die het Sociaal stookoliefonds in 2005-2006 toekende. Op basis van die raming besluit men dat het Sociaal stookoliefonds over voldoende reserves beschikt om tijdens het seizoen 2006-2007 even uitgebreid te functioneren als in het voorgaande verwarmingsseizoen. De werkgroep blijft de cijfers jaarlijks evalueren.