25 sep 2009 12:58

Sociale bepalingen

Wetsontwerp houdende sociale bepalingen - tweede lezing

Wetsontwerp houdende sociale bepalingen - tweede lezing

De ministerraad heeft het voorontwerp van wet houdende sociale bepalingen in tweede lezing definitief goedgekeurd. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

Sociale zaken:

 • Verjaring: de RSZ kan met een aangetekende brief de verjaring van vorderingen stuiten ten aanzien van aannemers en onderaannemers die als medecontractant van de opdrachtgever optreden.
 • Kinderbijslag: wijziging van het recht op kinderbijslag in geval van volle adoptie door personen van hetzelfde geslacht.
 • Alternatieve financiering: verduidelijking van de posten waarvoor er een gebrek aan btw-inkomsten moet zijn opdat men voor het jaar 2009 een aanvullend bedrag kan inhouden op de inkomsten van de bedrijfsvoorheffing. 

Pensioenen:

 • Privé-sector: afschaffing van het verplicht afzonderlijk beheer voor het wettelijk kapitalisatiestelsel door de Rijksdienst voor Pensioenen.
 • Inkomensgarantie voor ouderen: de schatting van de bestaansmiddelen wordt niet enkel gebaseerd op de aangifte van de aanvrager van de inkomensgarantie, maar ook op die van de personen met wie de aanvrager de verblijfplaats deelt. Het voorontwerp voorziet dat bij de evaluatie van een aanvraag voor de inkomensgarantie voor ouderen niet alleen de fiscale gegevens van de aanvrager elektronisch worden uitgewisseld, maar ook die van de personen met wie de aanvrager samenwoont. Het betreft dus een maatregel van administratieve vereenvoudiging.
 • Pensioenen van de overheidssector:
  • uitbetaling van de prestaties beheerd door de Pensioendienst voor de overheidssector
  • pensioenen ten laste van de pool der parastatalen
  • opheffing van Organieke begrotingsfondsen 

Maatschappelijke integratie:

 • Uniek jaarverslag moet via elektronische procedure worden verzonden.
 • Maatschappelijke integratie: gelijkstelling van de verjaringstermijnen voor de vordering tot terugbetaling van maatschappelijke dienstverlening en het recht op maatschappelijke integratie.
 • OCMW: voorafgaand sociaal onderzoek wordt verplicht voor de terugbetaling van kosten.

Titel werk:

 • Beschutte werkplaatsen: de invoering van een automatische indexatie van de loongrens voor lage lonen voor werknemers van beschutte werkplaatsen wordt gedelegeerd aan de koning.
 • Bepalingen die de werking van de vakantiefondsen verbeteren, in geval de bevoegdheden of de benaming van de vakantiefondsen worden gewijzigd. Als er problemen optreden voor de fusieprocedure tussen vakantiefondsen, wordt het beheer ervan tijdelijk aan de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie toevertrouwd.
 • Behoud van tewerkstellingsmaatregelen bij herstructurering of juridische transformatie van de werkgever: aanpassing van de datum van inwerkingtreding.

Sociale zaken en werk:

 • Decava: draagt aan de debiteur van een aanvullende vergoeding bij conventioneel brugpensioen of bij bepaalde sociale zekerheidsuitkeringen de inning en aangifte van de volledige inhouding over.
 • Opzeggingstermijn: de sociale bescherming van arbeiders die in de gezondheidssector werken en die ten minste 5 jaar anciënniteit hebben wordt verbeterd door hun opzeggingstermijn gelijk te maken met die van bedienden (uitvoering van het non-profit-akkoord 2005-2010).

De ministerraad heeft bovendien twee ontwerpen van amendement bij het voorontwerp goedgekeurd:

 • een amendement dat de invaliditeitsuitkeringen die Belgische grensarbeiders van Nederland ontvangen, uitsluit van de grondslag voor de berekening van de bijzondere bijdragen voor sociale zekerheid, om een dubbele belastingheffing te vermijden 
 • een amendement dat alle werknemers op wie de maatregel van de tijdelijke vermindering van de arbeidsprestaties wegens de crisis van toepassing is, op het vlak van de sociale zekerheid gelijkstelt